จดหมายข่าว ฉบับที่ 19 อบรมเชิงปฏิบัติการข้อตกลงในการพัฒนาตนเอง วPA