ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 0 1
ข้าราชการครู 12 19 31
พนักงานราชการ 4 1 5
อัตราจ้าง 2 0 2
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 18 20 38
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 19 21 40
รวมทั้งหมด 19 21 40