ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายประสิทธิ์ ปักกาเวสา
ตำแหน่งครู